user_mobilelogo

 

Historiek

1948 in meer dan één opzicht een bijzonder jaar. Ook voor België.

Het Marshallplan kende zijn effectieve start, de Raad van State kon eindelijk (twee jaar na zijn oprichting) aan het werk, het dubbel vakantiegeld was werkelijkheid geworden, de vrouwen kregen (eindelijk) ook stemrecht, de repressie was nog volop aan de gang, de koningskwestie sluimerde even, Gaston Reiff  behaalde goud op de 5.000 meter op de slotdag van de Olympische Zomerspelen te Londen.

Op 5 mei werd de regering Spaak verscheurd door de 'schoolkwestie'. De socialistische minister van onderwijs werd verweten rijksscholen op te richten 'daar waar de noodzaak zich niet doet gevoelen' en de grondwet te overtreden. De katholiek M. du Bus de Warnaffe verweet Camle Huysmans ook de godsdienst- en moraallessen te hebben gelijkgesteld door een "onwettelijk' rondschrijven. Verder werd er geruzied over de subsidiëring van de salarissen van het vrij technisch onderwijs. Het zat de regeringsleider H. Spaak zo hoog, dat hij woedend zijn ontslag Indiende bij de prins-regent, die het weigerde.

In welke   mate het besluit tot oprichting van een Rijksmiddelbare Onderwijsinstelling met voorbereidende en bewaarschoolafdeling te Temse, door de regent, Prins Karel van België, op 6 maart ondertekend, tot voornoemde regeringscrisis bijgedragen heeft, zullen we wellicht nooit te weten komen. De toenmalige onderwijsminister, Camille Huysmans, had zich tot doel gesteld een aantal rijksmiddelbare scholen op te richten. Ze moesten zodanig over het land verspreid zijn, dat ze in het bereik lagen van de velen die rijksonderwijs wensten. Op Temse was een keuze   gevallen. Hiermede werd het pionierswerk bekroond van een steuncomité bestaande uit actieve nijveraars voor het officieel onderwijs.

Het Temse van 1948 was echter niet het Temse van nu.   Elversele, Steendorp en Tielrode maakten toen nog geen deel uit van deze gemeente.   Een prachtig dorp met onvergetelijke en onvergelijkbare landschappen. De "Boelwerf', gesticht in 1829, was toen een der voornaamste werkgevers van Temse en omgeving. Verder bestond de plaatselijke nijverheid hoofdzakelijk uit enkele textielbedrijven. Uit een vroegere economische bloeiperiode bleven hier en daar nog een klompenmakerij, een mandenmakerij en een zeldzame 'wijmenboerderij" over.

Op 9 juni 1948 werd de heer H. Devoghelaere aangesteld als directeur. Hij kreeg de eer het eerste schooljaar van de R.M.S. Temse te laten starten: er waren wel 199 leerlingen, maar er waren geen lokalen en er was geen materiaal !! Wel was er een prachtig groot terrein van meer dan 2 ha.
Inderhaast kon een lokaal worden gehuurd, een verlaten mandenmakers atelier in de Schoolstraat. Met man en macht werd er gewerkt om dit onderkomen een beetje toonbaar te maken. 
Intussen werden, in versneld tempo, 4 semi-permanente Garnier-paviljoenen gebouwd en op 10 oktober waren al de klassen van de Schoolstraat naar twee afgewerkte paviljoenen overgebracht...

Eerste schoolgebouwen

November 1948 zijn de vier paviljoenen afgewerkt en bemeubeld met gloednieuwe banken en stoelen. De RMS omvat een kindertuin (2 klassen), een voorbereidende afdeling (5 klassen) en een secundaire afdeling (algemeen vormend onderwijs en een familiale richting).

Op 23 juni 1949 verwelkomt de RMS-Temse "hoog" bezoek: de minister van Onderwijs, Camille Huysmans, komt in hoogsteigen persoon de paviljoenen officieel inhuldigen.

Het schooljaar 1949-1950 startte met een groter aantal leerlingen. Het tekort aan lokalen werd opgevangen door het plaatsen van schotten in de paviljoenen. Een afdeling "Oude Humaniora" zag het levenslicht. Men zag de toekomst tamelijk rooskleurig, nochtans moest in 1955 deze afdeling bij gebrek aan belangstelling gestopt worden.